جهنم سرد بود

می‌نویسم
زیرا
دلم نمی‌خواهد گریه کنم،
دلم می‌خواهد زندگی کنم.

سهیلا وحدتی بنا