اعدام چیست؟

درباره حق زندگی و کرامت انسان

این مطالب از سال ۱۳۸۱ به بعد به تدریج در سایت ایران امروز به چاپ رسیده است.
http://www.iran-emrooz.net